Wat fijn dat jij vriend van LaNSCO bent! Door je aan te melden als vriend van LaNSCO ben jij Donateur en stem je in met de volgende Donatievoorwaarden.

LaNSCO stelt Donateurs in staat om donaties, schenkingen of giften te doen. Onderstaande donatievoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen LaNSCO en de Donateur.

In deze Donatievoorwaarden wordt verstaan onder:

Donateur: degene, een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die door zich aan te melden van vriend van LaNSCO donaties, schenkingen of giften wenst te maken;
Donatie: een door de donateur geschonken geldbedrag. Dit is een financiële transactie waarbij een donateur besluit een zeker geldbedrag te doneren aan LaNSCO, in de wetenschap dat deze donatie geheel vrijwillig en niet-herroepbaar is;
Donatieplatform: Alle door LaNSCO ter beschikking te stellen software – al dan niet via haar Website(s) – die het mogelijk maakt een Donatie te doen, onder andere bestaande uit de applicatie van Give voor de websites, tablets en smartphones.
Begunstigde: Elke sociale coöperatie en/of rechtspersoon, die via LaNSCO, dan wel anderszins giften ontvangt vanuit Donateurs via een Donatie;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen LaNSCO en de Donateur;
Transactie: iedere feitelijke of rechtshandeling, verklaring of gedraging, die een verbintenis, een recht dan wel overeenkomst in het leven roept.
Website(s): Alle door LaNSCO te beheren en/of te gebruiken websites, zoals onder andere lansco.nl en lansco-united.nl.

Toepasselijkheid

Art. 1. 1. Deze Donatievoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van alle transacties van LaNSCO en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze Donatievoorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door LaNSCO schriftelijk zijn bevestigd.

Art. 1. 2. Voor het gebruik van het Donatieplatform, stemt Donateur in met deze Donatievoorwaarden.

Algemeen

Art. 2. 1. LaNSCO maakt het mogelijk om via het Donatieplatform donaties te maken aan één of meerdere Begunstigden.

Art. 2. 2. Mocht de Donateur zich niet kunnen vinden in deze Donatievoorwaarden, dan dient de Donateur geen gebruik te maken van het Donatieplatform. Indien de Donateur gebruik maakt van het Donatieplatform dat stemt de Donateur eveneens in met deze Donatievoorwaarden.

Rechten en plichten LaNSCO

Art. 3. 1. Donateur doneert aan LaNSCO waarbij LaNSCO de donaties ontvangt via een Collecterende Payment Service Provider (CPSP). LaNSCO draagt ervoor zorg dat Donaties die via het Donatieplatform gedaan worden uiteindelijk terecht komen bij de door de Donateur aangewezen ontvangende partij (Begunstigde) op een eigen onafhankelijke wijze.

Art. 3. 2. LaNSCO behoudt zich het recht voor om haar diensten en/of deze Donatievoorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Art. 3. 3. LaNSCO mag bij de uitvoering van deze overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen, mits LaNSCO ervoor zorgt dat deze derden onderworpen zijn aan dezelfde contractuele verplichtingen omtrent geheimhouding en privacy als LaNSCO zelf.

Art. 3. 4. LaNSCO mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden.

Rechten en plichten Donateur

Art. 4. 1. Donateur verklaart tenminste 18 jaren oud te zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart Donateur dat hij/zij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

Art. 4. 2. Donateur garandeert de juistheid en de volledigheid van de aan LaNSCO verschafte informatie en gegevens.

Art. 4. 3. Donateur verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Art. 4. 4. Klachten en/of opmerkingen over de dienstverlening en/of de inhoud van de website(s) kunnen ingediend worden door een e-mail te sturen naar: info@lansco.nl

Donaties

Art. 5. 1. Donaties zijn onherroepelijk en zonder directe tegenprestatie.

Art. 5. 2. Om een donatie te kunnen doen, dient Donateur zelfstandig alle stappen van het donatieproces en alle stappen van het betalingsproces succesvol te doorlopen.

Art. 5. 3. Donateur is zelf verantwoordelijk voor het invullen van alle gegevens en bepaalt zelf onder andere de hoogte en frequentie van de donatie.

Art. 5. 4. LaNSCO te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden een Donatie te weigeren. In dat geval zal een Donatie binnen 30 dagen op de rekening worden teruggestort, waarvan de Donatie is gedaan.

Art. 5. 5. De Donaties zullen, na verrekening van de kosten doorbelast aan de donateur, maandelijks aan de Begunstigde worden uitgekeerd, doch uiterlijk binnen 45 dagen, nadat de Donatie door LaNSCO is ontvangen.

Duur Lidmaatschap Vrienden van LaNSCO

Art 6.1. Het lidmaatschap van Vriend van LaNSCO wordt afgesloten voor één jaar. Opzeggingen vinden plaats tegen het einde van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Art 6.2. Het lidmaatschap wordt, wanneer gelet op lid 6.1 geen tijdige opzegging heeft plaatsgevonden, stilzwijgend tot wederopzegging verlengd met een periode van steeds een jaar, waarbij je overigens elke maand het recht hebt om op te zeggen waarbij we een opzegtermijn van een maand aanhouden. Voorbeeld: opzeggen per 20 maart betekent dat 30 april je lidmaatschap eindigt.

Art 6.3. De opzegging moet je schriftelijk per e-mail (info@lansco.nl) aan ons doorgeven.

Persoonsgegevens

Art. 7. 1. Het uitgangspunt van LaNSCO is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan LaNSCO niet verplicht is. LaNSCO verzamelt de persoonsgegevens van de Donateur wanneer de Donateur zijn of haar persoonsgegevens via het Donatieplatform en/of Website(s) registreert of invoert en maakt hierbij de 1e letter van de voornaam plus achternaam bekend bij een donatie op de website. Indien een donateur niet wil dat zijn of haar afgekorte naam op de website getoond wordt moet er gekozen worden voor de optie anoniem doneren.

Art. 7. 2. LaNSCO, dan wel aan haar gelieerde en/of met haar samenwerkende bedrijven en/of organisaties gebruiken deze persoonsgegevens voor de in het navolgende artikel (Gegevensbewerking) beschreven doeleinden.

Art. 7. 3. LaNSCO respecteert de privacy van de Donateur en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Donateur aan LaNSCO verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Art. 7. 4. Op de Website(s) en/of Donatieplatform zijn systemen opgenomen van derden die niet aan LaNSCO toebehoren. Hoewel deze derden met zorg geselecteerd zijn, draagt LaNSCO geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met gegevens van de Donateur omgaan.

Art. 7. 5. Op de Website(s) en het Donatieplatform wordt de mogelijkheid geboden om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken, zoals onder andere: LinkedIn en WhatsApp. Deze mogelijkheid wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken zelf. Lees de privacyverklaring van onder andere Facebook, Twitter en Whatsapp door om te weten wat zij met de persoonsgegevens van de Donateur doen.

Gegevensverwerking

Art. 8. 1. De gegevens die de Donateur op de website(s) of het Donatieplatform invoert tijdens de donatie, worden door LaNSCO verwerkt of via derden waarmee de Donateur zich aanmeldt (bijvoorbeeld LinkedIn).

Art. 8. 2. De persoonsgegevens van de Donateur worden door LaNSCO verwerkt om:
a) het Donatieplatform te kunnen laten functioneren;
b) nieuwsbrieven te verzenden waarmee de Gebruiker wordt geïnformeerd over nieuws op het gebied van de Begunstigde, diensten van LaNSCO en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de Donateur zich kan afmelden;
c) deze te gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van LaNSCO in welke vorm dan ook;
d) geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
e) het Donatieplatform te kunnen beveiligen;
f) geanonimiseerde gebruikersstatistieken op te stellen. Derden die voor LaNSCO gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie, waaronder het IP-adres van de Donateur.

Aansprakelijkheid

Art. 9. 1. De aansprakelijkheid van LaNSCO jegens de Donateur, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis -waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt- beperkt tot het door de Donateur via de Donatiemodule gedoneerde bedrag, althans voor zover de Donateur niet tot een donatie is gekomen tot het gemiddelde gedoneerde bedrag per Donateur in de maand, waarin zich de gebeurtenis heeft voorgedaan. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in het geval sprake is van opzet, grove schuld, of bewuste roekeloosheid aan de zijde van LaNSCO

Art. 9. 2. De aansprakelijkheid van LaNSCO wordt uitgesloten voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die aan de Donateur is toe te rekenen.

Art. 9. 3. Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van LaNSCO beperkt tot de directe schade van de Donateur.

Art. 9. 4. LaNSCO nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet-of niet volledig functioneren van de Website(s) en/of het Donatieplatform of onderdelen daarvan die derving van inkomsten voor de Begunstigde tot gevolg hebben.

Art. 9. 5. LaNSCO zal niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de Donateur jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor haar rechtstreekse gehoudenheid jegens de Donateur als voortvloeiend uit deze Donatievoorwaarden. De Donateur LaNSCO ter zake vrijwaren.

Intellectuele eigendomsrechten

Art. 10. 1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van de Website(s) en het Donatieplatform liggen bij LaNSCO. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, van LaNSCO behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Art. 10. 2. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website(s) en/of het Donatieplatform op te nemen in een frameset of via een andere webpagina te verwerken, indien daarbij de afkomst van het materiaal niet duidelijk is aangegeven.

Art. 10. 3. Er worden door LaNSCO geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Donateur verleend.

Art. 10. 4. De Donateur erkent en stemt ermee in dat het Donatieplatform bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van LaNSCO en/of derden, die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

Art. 10. 5. Onder de Donatievoorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent LaNSCO de Donateur een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website(s) en/of het Donatieplatform te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden door LaNSCO aan de Donateur ter beschikking worden gesteld.

Art. 10. 6. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LaNSCO.

Art. 10. 7. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Slotbepalingen

Art. 11. 1. Op deze Donatievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.