Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Deze ondernemers worden ook wel ‘impact-ondernemers’ genoemd. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een beperking, afvalvermindering of armoedebestrijding. In de praktijk lopen deze ondernemers tegen verschillende drempels aan en ervaren de wet- en regelgeving vaak als ingewikkeld. De City Deal Impact Ondernemen heeft als doel daar verandering in te brengen.

Deelname aan City Deal Impact Ondernemen is een enorme kans voor LaNSCO en de bijna twintig sociale coöperaties in Nederland. City Deal is een manier om obstakels waar ondernemers tegenaan lopen op te lossen en sociaal ondernemen te bevorderen. Door deel te nemen aan dit landelijke initiatief vergroot LaNSCO ook de bekendheid van het concept ‘sociaal coöperatief ondernemen’ en ondersteunt het netwerk gemeenten en initiatiefnemers om een coöperatie op te starten.

City Deal Impact Ondernemen is op donderdag 11 maart tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten gelanceerd. Tachtig organisaties waaronder LaNSCO tekenden het akkoord.

Jessica de Ruijter is medeoprichter van LaNSCO en de sociale coöperatie Blauwe Paraplu in Amersfoort. Zij ziet veel voordelen in City Deal Impact Ondernemen. Bert Vos interviewde haar.

1. Wat wil City Deal? Wie is de initiatiefnemer voor dit project?

Sociaal ondernemen of impact ondernemen zoekt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals: een inclusieve arbeidsmarkt, verminderen van plastic, verminderen van eenzaamheid et cetera. De maatschappelijke missie (Impact First) staat voorop en geld verdienen is een middel om het mogelijk te maken.

Dit is nog een vrij nieuwe sector in Nederland. Sinds 2015 is er steeds meer aandacht voor, deze sector groeit elk jaar met zo’n tien procent. De impact-ondernemers ondervinden vaak andere obstakels dan andere ondernemers, omdat ze vernieuwend bezig zijn en ook op vlakken werken van de overheid.

Met deze City Deal worden verschillende partijen bij elkaar gebracht: impact-ondernemers en hun netwerkorganisaties, landelijke en lokale overheden, kennisinstellingen en financierders. Het is een unieke kans om samen te werken aan een duurzamer en inclusiever Nederland, door van elkaar te leren en de impact van het ondernemen te bevorderen.

City Deal is onderdeel van Agenda Stad. Vanuit die agenda zijn er meerdere overeenkomsten gesloten op verschillende thema’s zoals mobiliteit, gezondheid en slimme steden. Het initiatief komt vanuit het Rijk, maar die City Deals zijn altijd in samenwerking met de relevante organisaties op landelijk en lokaal niveau.

 2. Welke voordelen biedt City Deal Impact Ondernemen de aangesloten ondernemers?

De ondernemers kunnen bijvoorbeeld inbrengen waar ze tegenaan lopen. Misschien is het bepaalde regelgeving of financiering. Dit zijn vaak knelpunten waar meer impact ondernemers tegenaan lopen. In deze City Deal kijken we dan met die verschillende partijen en vanuit verschillende invalshoeken hoe we dat kunnen aanpakken.

3. Voor welke obstakels kan de City Deal een bijdrage leveren aan de oplossing?

Samenwerking met de overheid is vaak lastig. Impact-ondernemers werken aan maatschappelijk vraagstukken en hebben dan automatisch te maken met de overheid. Die werkt nog grotendeels in domeinen en zo zijn ook de doelstellingen, verantwoordelijkheden en financiering geregeld. Terwijl de ondernemers domein-overstijgend werken. Zoals sociale coöperaties. Die bieden mensen die een uitkring hebben en voor wie een vaste baan om welke reden dan ook (tijdelijk) niet past, de mogelijkheid te gaan werken via ondernemerschap. Sociale coöperaties hebben niet alleen impact op het gebied van werk, ook op het welzijn en gezondheid van mensen en hun omgeving. Uiteraard stromen er soms mensen uit de uitkering, op die manier creëren sociale coöperaties positieve financiële impact op de uitkeringslast. Ook als dat niet gebeurt, is de brede impact nog steeds relevant. Mensen ontwikkelen meer zelfvertrouwen, veerkracht en sociale vaardigheden en zin-in-het-leven door het ondernemen in een sociale cooperatie.

4. Welke rol kunnen sociale coöperaties bij City Deal Impact Ondernemen spelen?

Voor LaNSCO is deelname aan deze City Deal belangrijk omdat we daardoor de obstakels kunnen adresseren waar sociale coöperaties tegen aan lopen. Daarnaast is het ook een goede mogelijkheid om de bekendheid van sociale coöperatie te vergroten. Want wanneer er gesproken wordt over een inclusieve arbeidsmarkt wordt er vooral in banen gedacht. Dat is een te beperkte blik. De arbeidsmarkt gaat over meer dan banen. Die gaat ook over het ondernemerschap dat een sociale cooperatie mogelijk maakt. Ondernemerschap is ook een goede optie is voor een groep mensen die nu langs de kant staan.

5. En voor de gemeenten?

Voor gemeenten zijn impact-ondernemers eigenlijk natuurlijke partners, Ze werken vaak beide aan dezelfde maatschappelijke vraagstukken. Een bloeiende impact first sector is voor gemeenten belangrijk om hun taken goed uit te voeren.

6. Wat worden de vervolgstappen?

De City Deal is op 11 maart van start gegaan en duurt drie jaar. Het is een (samen)werk-, experimenteer en ontwikkeltraject van 80 diverse partners. De diversiteit van de partners (rijksoverheid, provincies, gemeenten, financiers en fondsen, kennisinstellingen, impact ondernemers, adviesbureaus en intermediairs) biedt de mogelijk om grens overstijgend te werken  Dat is nodig om de ervaren obstakels op te lossen. In de City Deal wordt langs 3 sporen gewerkt 1) stimuleren van het domein overstijgend werken 2) kennis vergroten over impact ondernemen en over de bestaande regelingen en ondersteuning 3) financieringsstromen zichtbaar en toegankelijk maken voor impact ondernemers. LaNSCO neemt deel aan spoor 1 en 3. De eerste ontmoetingen waren inspirerend en we kijken er naar uit om samen te werken aan het versterken van het impact ondernemen in Nederland.

Bert Vos.